شورای مرکزی خانه احزاب بین سه جناح تقسیم شد

ایرنا نوشت:

مجمع عمومی فوق العاده خانه احزاب روز پنجشنبه برای بررسی و تغییر اساسنامه در وزارت کشور تشکیل شد و در این نشست احزاب بر فراکسیونی شدن انتخاب اعضای شورای مرکزی از طریق سه جناح تصمیم گیری کردند.

در این جلسه دو پیشنهاد در خصوص انتخاب اعضای شورای مرکزی مطرح شد و در یکی از آن ها اعضای شورای مرکزی توسط مجمع برگزیده می شدند و از هر سه جناح هفت نفر به عنوان اعضای شورای مرکزی منصوب می شو ند.

در پیشنهاد دیگر مقرر شد اعضای خانه احزاب به سه فراکسیون اصولگرا، اصلاح طلب و مستقل تقسیم شوند و هر فراکسیون هفت نفر را برای اعضای شورای مرکزی معرفی کند.

در جلسه مجمع عمومی فوق العاده خانه احزاب که از صبح پنج شنبه برگزار شده است، اعضا با 65 رای نسبت به 64 رای تصمیم گرفتند تا شورای مرکزی به طریق فراکسیونی انتخاب شود، بنابر این از هر سه طیف اصولگرا، اصلاح طلب و مستقل هفت نفر به صورت فراکسیونی و جناحی برای اعضای شورای مرکزی معرفی می شوند.

این موضوع و تغییر برخی از بندهای اساسنامه باید به تایید کمیسیون ماده 10 احزاب برسد.

 

**انتخاب اعضای شورای مرکزی در جلسه بعد از ظهر

بر پایه این گزارش، جلسه مجمع عمومی خانه احزاب به جای جلسه مجمع عمومی فوق العاده بعدازظهر امروز (پنجشنبه) برگزار می شود و اعضای مجمع عمومی برای انتخاب اعضای شورای مرکزی به طور فراکسیونی (جناحی) تصمیم گیری می کند.

در جلسه امروز پنجشنبه مجمع عمومی فوق العاده خانه احزاب که برای تغییر اصلاح اساسنامه برگزار شد اعضا ابتدا به تغییر برخی بندهای اساسنامه همچون 21 نفره شدن اعضای شورای مرکزی، ابقای اعضای در طی سه سال و همچنین فراکسیونی شدن انتخاب اعضای شورای مرکزی رای دادند.

1717

کد N853590