فیلم/ارتش لبنان موشک ضد تانک آزمایش کرد

سیاسی

بین الملل: ارتش لبنان موشک ضد ادوات زرهی تاو را به شکل موفقیت آمیز آزمایش کرد.

فیلم/ارتش لبنان موشک ضد تانک آزمایش کردبین الملل: ارتش لبنان موشک ضد ادوات زرهی تاو را به شکل موفقیت آمیز آزمایش کرد.