فیلم/ دستاوردهای مقاومت لبنان در راس بعلبلک

سیاسی

بین الملل: رزمندگان مقاومت لبنان در ادامه مبارزه با تروریستها در راس بعلبلک علاوه به غنیمت گرفتن مقادیری ادوات نظامی از تکفیری ها ده ها نفر از آنها را به هلاکت رساندند.

فیلم/ دستاوردهای مقاومت لبنان در راس بعلبلکبین الملل: رزمندگان مقاومت لبنان در ادامه مبارزه با تروریستها در راس بعلبلک علاوه به غنیمت گرفتن مقادیری ادوات نظامی از تکفیری ها ده ها نفر از آنها را به هلاکت رساندند.