فیلم/ مقاومت حزب الله در برابر حملات داعش در جرود راس بعلبک

سیاسی

بین الملل: نیروهای مقاومت لبنان در برابر حملات داعش در جرود راس بعلبک ایستادگی کردند.

فیلم/ مقاومت حزب الله در برابر حملات داعش در جرود راس بعلبکبین الملل: نیروهای مقاومت لبنان در برابر حملات داعش در جرود راس بعلبک ایستادگی کردند.