چه کسانی باید به جای بقایی مواخذه شوند؟

حمید رضا بقایی

مرتضی بهشتی

این روزها باز جشن و سروری در اردوگاه مخالفان دولت نهم و دهم و دلگیری و ناراحتی در اردوگاه موافقان و حامیان آن به چشم می خورد و شادمانان بازداشت حمید بقایی با صراحت و اشاره دست افشانی می کنند و طرف مقابل سر بر گریبان گرفته و خود را آزارمی دهد!
اما...
غافل ازاینکه به چرایی ظهور این نوع پدیده ه های زشت در هردو اردوگاه که داعیه دین داری دارند پرداخته شود. چرا از ابتدای انقلاب دولتی نتوانسته است پس از پایان دوره صدارتش بدون حاشیه بماند و آماج تهمت ها و دستگیری ها قرارنگیرد؟!
چه ایرادی در ساختار اداری این کشور وجود دارد که همه دولت ها پس از مدتی از سایر بخش های حکومت زاویه پیدا می کنند و با برچسب های مختلف از دست می روند و چرا تاریخ مصرف مدیران دراین کشور کوتاه وکوتاه تر می شود؟!
آقای حمید بقایی آنروزی باید مورد تعقیب قرارمی گرفت که پس از دریافت سمت مشاور ویژه رییس جمهور در کشور های خاور میانه، با گستاخی تمام در پاسخ به سوال خبرنگاری که از وی پرسید شما آیا سابقه فعالیت بین المللی و دیپلماتیک دارید که به این سمت انتخاب شدید؟ گفت بله و بعد درپی اصرارخبرنگار که پرسید مثلا کجا بودید ؟ با اهانت به شعور افکارعمومی و با تمسخری که خود بدان شایسته بود گفت : برای اینکه ریا نشه نمی گم!
مدیران ارشد کشور!
مردم ایران بی احترامی به شعورشان را جرمی فراتر از دست درازی به اموال و دارایی شان می دانند و اگر قراراست کیفرخواستی علیه ایشان نوشته شود اجازه دهید اصحاب فهم وفرهنگ و دلسوزان به حرمت وکرامت انسانی این سرزمین کهن و والا تبار، تهیه کننده آن باشند ومستندات جرم بودن، بی شعور دانستن ملت هم روایات معصومین علیهم السلام و تعالیم کرامت آفرین اسلام عزیز می باشد نه غیر آن.
صاحب منصبان ارشد کشور!
همراه با رسیدگی به اتهامات آقای بقایی، به اتهامات فرصت سازانی که این دست افراد را از آسمان های خیالی خویش به زمین آوردند و بر جان ومال و حیثیت مردم حاکم ساختند نیز رسیدگی شود که اگر چنین نشود، به تاریکی های مهیب و خانمان براندازی وارد خواهیم شد که آن زمان « نه از تا نشانی خواهد بود و نه از تاک نشان»

وکیل دادگستری و مشاور حقوقی

 

 

2929

کد N851732