فیلم/ انتخابات ترکیه از لنز دوربین‌ها

سیاسی

انتخابات ترکیه برگزار شد و هر چند حزب حاکم حدود 40 درصد از آرا را کسب کرده اما با این وجود به سبب آنکه اکثریت خود را در مجلس از دست داده، از نتایج انتخابات به عنوان شکستی برای اردوغان یاد می‌شود.

فیلم/ انتخابات ترکیه از لنز دوربین‌هاانتخابات ترکیه برگزار شد و هر چند حزب حاکم حدود 40 درصد از آرا را کسب کرده اما با این وجود به سبب آنکه اکثریت خود را در مجلس از دست داده، از نتایج انتخابات به عنوان شکستی برای اردوغان یاد می‌شود.