ترکیه، تحکیم دموکراسی / عصر تازه کُردها

ترکیه

یک تصویر نمادین و بسیار قابل تامل، جوانی که لباسی بر تن کرده که عمدتاً یادآور لباس گریلاهای مسلح پ.ک.ک است، موهایش را به رنگ پرچم آنان در آورده اما در دستش پرچم های ترکیه و حزب دموکراتیک خلق ها در حال رقص است، جمع این نمادها باهم و در یکجا و در دست یک نفر تا چندی پیش غیرممکن به نظر میرسید اما ...

پايان سيطره 13 ساله حزب عدالت و توسعه به عنوان حزب بي رقيب و يكه تاز در عرصه سياسي تركيه و ورود حزب دموكراتيك خلق ها به عنوان نخستين حزب عمدتاً برخاسته از جامعه كردهاي اين كشور را مي توان مهمترين نتايج انتخابات پارلماني اين كشور به شمار آورد اما در كل با توجه به جميع شرايط و تحولات منطقه اي و داخلي مي توان گفت اين «دموكراسي جوان» تركيه است كه پيروز اصلي كارزار انتخاباتي در اين كشور شده است، چرا كه؛

--]1-

کد N850915