فیلم/ پرواز بادکنک های سران جی ۷ در آسمان آلمان

سیاسی

بین الملل: مردم آلمان در ادامه اعتراضات خود به سیاست های سران کشورهای صنعتی جهان بادکنک هایی را به پرواز درآوردند که بر روی آنها تصاویر سران هفت کشور صنعتی جهان چاپ شده بود.

فیلم/ پرواز بادکنک های سران جی ۷ در آسمان آلمانبین الملل: مردم آلمان در ادامه اعتراضات خود به سیاست های سران کشورهای صنعتی جهان بادکنک هایی را به پرواز درآوردند که بر روی آنها تصاویر سران هفت کشور صنعتی جهان چاپ شده بود.