فیلم/شمارش آراء انتخابات پارلمانی ترکیه

سیاسی

بین الملل: شمارش آرای انتخابات پارلمانی ترکیه با پایان رای گیری در این کشور ادامه دارد.

فیلم/شمارش آراء انتخابات پارلمانی ترکیهبین الملل: شمارش آرای انتخابات پارلمانی ترکیه با پایان رای گیری در این کشور ادامه دارد.