معاون اول رئیس جمهور ابلاغ کرد:

مصوبه دولت درباره ترکیب نمایندگان اتاق تهران و شهرستان ها

هیئت وزیران، آیین نامه اجرایی ماده 53 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را تصویب کرد.

به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا، بر اساس این مصوبه، تعداد و ترکیب نمایندگان اتاق تهران و شهرستان‌ها مشخص شد.

متن مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر است:

آیین نامه اجرایی ماده 53 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده 1- تعداد هیئت نمایندگان اتاق تهران شصت نفر می باشد که به ترتیب زیر برای مدت چهار سال انتخاب می شوند:

الف- پانزده نفر به انتخاب و انتصاب وزیر صنعت، معدن و تجارت به ترتیب شش نفر از بخش صنعت، شش نفر از بخش بازرگانی و سه نفر از بخش معدن.

ب- پنج نفر به انتخاب و انتصاب وزیر جهادکشاورزی.

ج- چهل نفر از بین اعضای اتاق تهران با ترکیب شانزده نفر از بخش بازرگانی، چهارده نفر از بخش صنعت، چهار نفر از بخش معدن و شش نفر از بخش کشاورزی.

ماده 2- تعداد هیئت نمایندگان اتاق سایر شهرستان ها پانزده نفر به ترتیب پنج نفر از بخش بازرگانی، پنج نفر از بخش صنعت، دو نفر از بخش معدن و سه نفر از بخش کشاورزی اتاق مربوط که برای مدت چهار سال انتخاب می شوند.

تبصره- در صورت نبود داوطلب پذیرفته شده در هر بخش در اتاق تهران و دیگر شهرستان ها، از داوطلبان موجود در سایر بخش‌ها انتخاب می شود.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را در تاریخ 12/ 3/ 1394 برای اجرا به وزارت جهادکشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.

انتهای پیام

کد N848752