فیلم/ وضعیت جنگ زده در شهر تعز

سیاسی

بین الملل: تعز بزرگترین شهر یمن از لحاظ تعداد جمعیت این روزها بر اثر تجاوز عربستان سعودی با کمبود سوخت و مواد غذایی مواجه است.

فیلم/ وضعیت جنگ زده در شهر تعزبین الملل: تعز بزرگترین شهر یمن از لحاظ تعداد جمعیت این روزها بر اثر تجاوز عربستان سعودی با کمبود سوخت و مواد غذایی مواجه است.