فیلم/ سرکوب معترضین به سیاست های جی هفت توسط پلیس آلمان

سیاسی

بین الملل: کنفرانس جی هفت از امروز یکشنبه در آلمان آغاز می شود و مقامات برلین برای تامین امنیت این نشست از ۲۲ هزار نیروی پلیس استفاده می کنند.

در همین رابطه روز گذشته در محل برگزاری این نشست، تظاهراتی از سوی مخالفین سیاست های جی هفت برگزار شد و مداخله پلیس برای پایان دادن به این اعتراضات موجب به خشونت کشیده شدن آن گردید. 

فیلم/ سرکوب معترضین به سیاست های جی هفت توسط پلیس آلمانبین الملل: کنفرانس جی هفت از امروز یکشنبه در آلمان آغاز می شود و مقامات برلین برای تامین امنیت این نشست از ۲۲ هزار نیروی پلیس استفاده می کنند.