فیلم/ ادامه دستاوردهای مقاومت از جرود فلیطه تا عرسال

سیاسی

بین الملل: دستاوردهای نیروهای مقاومت حزب الله لبنان و ارتش سوریه در مناطق جرود فلیطه و جرود عرسال ادامه دارد.

فیلم/ ادامه دستاوردهای مقاومت از جرود فلیطه تا عرسالبین الملل: دستاوردهای نیروهای مقاومت حزب الله لبنان و ارتش سوریه در مناطق جرود فلیطه و جرود عرسال ادامه دارد.