فیلم/ بستن سد الرمادی توسط داعش

سیاسی

بین الملل: گروه داعش در تازه ترین اقدام خود سد الرمادی را بست و آب های شرق این شهر را قطع کرد. این گروه همچنین تهدیده کرده است اطراف منطقه «الورار» در جنوب شهر الرمادی را غرق خواهد کرد.

فیلم/ بستن سد الرمادی توسط داعشبین الملل: گروه داعش در تازه ترین اقدام خود سد الرمادی را بست و آب های شرق این شهر را قطع کرد. این گروه همچنین تهدیده کرده است اطراف منطقه «الورار» در جنوب شهر الرمادی را غرق خواهد کرد.