قرار پنجگانه چهره های اصلاح طلب در دفتر رئیس دولت اصلاحات/تشکیل نهاد عالی اصلاح طلبان

هفته نامه صدا نوشت:

اولين جلسه «نهاد عالي اصلاح طلبان» برگزار شد. نهاد عالي اصلاح طلبان، مجلس مشورتي است که در آن سران جريان اصلاحات و نمايندگان احزاب موثر حضور دارند. هدف اين نهاد همدلي بين اصلاح طلبان و اعتداليون است و غايت آن کسب پيروزي در انتخابات مجالس پيش رو است. در اولين جلسه «نهاد عالي اصلاح طلبان» رئيس دولت اصلاحات، عبدالله نوري، سيدمحمد موسوي خوئيني ها، محمدعلي نجفي، سيدهادي خامنه اي، مصطفي معين، محمدرضا عارف، سيدحسين مرعشي، محمدرضا خاتمي، محسن امين زاده، سيدعبدالواحد موسوي لاري و اکبر ترکان حضور داشتند. موسوي خوئيني ها به نمايندگي از مجمع روحانيون، هادي خامنه اي به نمايندگي از مجمع نيروهاي خط امام و شوراي هماهنگي اصلاحات، حسين مرعشي به نمايندگي از حزب کارگزاران سازندگي ايران و اکبر ترکان به نمايندگي از حزب اعتدال و توسعه در اين جلسه حاضر بودند.
اين «نهاد عالي» قرار است هر ماه در مکاني از پيش تعيين شده برگزار شود. اولين جلسه در دفتر رئيس جمهور اسبق در خيابان ياسر با دعوت او برگزار شد. در اين جلسه اعضا در ابتدا به بررسي وقايع روز جامعه پرداختند. پس از کسب اخبار و دريافت نظرات پيرامون خط تبليغي مخالفان براي جدايي بين نيروهاي اصلاحات، اعضا به تبيين وضعيت فعلي پرداختند. هدف در وهله اول بهبود روابط، سپس تثبيت موقعيت موجود و نهايتا رسيدن به وضعيت موعود است.

در پايان همين جلسه، آنها قراري نيز با يکديگر گذاشتند: اول آنکه از دولت بخواهند از حقوق همه نامزدها دفاع کند، دوم راهبرد اصلاح طلبان نيز در انتخابات حمايت از دولت باشد. تاکيد سوم اعضا بر اين بود که فقط يک ليست در انتخابات منتشر شود و در شهرهايي که تک نامزدي هستند نيز فقط يک نامزد معرفي گردد. نکته چهارم اين بود که به تمام اصلاح طلبان ابلاغ و اعلام شود که عليه يکديگر مصاحبه نکنند. تندروها و جريان مخالف به اين موضوع نه تنها دل بستهاند، بلکه اميدشان براي تفرق اصلاح طلبان و بياثر کردن آنها اين است که اعضا عليه يکديگر مصاحبه کنند و راه و روش دولت و يا جريان اصلاحات را زير سوال ببرند. به موضوع چهارم در اين جلسه تاکيد اکيد شد.
قرار پنجم اين بود که سازوکار رابطه ميان سه شوراي مشورتي، شوراي هماهنگي و نهاد عالي از سوي همه پذيرفته شود.

2929

کد N847199