فیلم/ پرتاب نخستین موشک «اسکاد» یمن به عربستان

سیاسی

بین الملل: نیروهای مقاومت انصار الله و ارتش یمن برای نخستین بار جنوب عربستان سعودی را با موشک اسکاد هدف قرار دادند.

فیلم/ پرتاب نخستین موشک «اسکاد» یمن به عربستانبین الملل: نیروهای مقاومت انصار الله و ارتش یمن برای نخستین بار جنوب عربستان سعودی را با موشک اسکاد هدف قرار دادند.