فیلم/ کنترل ارتش سوریه بر مناطقی از جرود عرسال و جرود فلیطه

سیاسی

بین الملل: ارتش سوریه در ادامه نبرد با تروریست های تکفیری کنترل برخی مناطق جرود عرسال و جرود فلیطه را به دست گرفتند.

فیلم/ کنترل ارتش سوریه بر مناطقی از جرود عرسال و جرود فلیطهبین الملل: ارتش سوریه در ادامه نبرد با تروریست های تکفیری کنترل برخی مناطق جرود عرسال و جرود فلیطه را به دست گرفتند.