فیلم/ بمباران وحشیانه استان صعده توسط عربستان

سیاسی

بین الملل: بمباران وحشیانه استان صعده توسط عربستان سعودی دهها شهید و زخمی بر جا گذاشت.

فیلم/ بمباران وحشیانه استان صعده توسط عربستانبین الملل: بمباران وحشیانه استان صعده توسط عربستان سعودی دهها شهید و زخمی بر جا گذاشت.