سید حسن خمینی:هیچ گاه اتکاء امام به حرکات مسلحانه نبود

نوع نگاه امام به انقلاب از جنس «بیداری» بود.

به گزارش آريا،حجت الاسلام و المسلمين سيد حسن خميني در همايش «عدم خشونت در انديشه امام خميني» که در محل کتابخانه ملي و با حضور ميهمانان خارجي شرکت کننده در مراسم بيست و ششمين بزرگداشت امام خميني برگزار شد، اظهار داشت: انقلاب اسلامي ايران تنها انقلاب يا از معدود انقلاباتي است که بدون خشونت و با اتکاء به مردم پيروز شد، در حالي که مابقي انقلاب ها با آنچه تحت اين عنوان در ذهن ماست تفاوت دارد.
وي افزود: در انقلاب روسيه اينگونه نبود که قاطبه مردم در جريان انقلاب حضور داشته باشند، بلکه کودتاي عده اي از کارگراني بود که در حاشيه سن پترزبورگ حضور داشتند و دولت منشويک که اتقاقا رأي هم داشت را سرنگون کردند؛ در آن انقلاب سرخ و سفيدها جنگ هاي زيادي با هم کردند که سه ميليون کشته بر جاي گذاشت. انقلاب آمريکا نيز به عنوان يکي ديگر از انقلاب هاي بزرگ تاريخ، جنگ ميان شمال و جنوب يا به عبارتي ديگر طرفداران و مخالفان برده داري بود . در انقلاب فرانسه هم عده اي در قالب يک شورش کور بر ضد زندان باستيل با هدف نامشخص و خشونت هاي مهيب انقلاب را پيروز کردند و تا مدتها هر گروه که تندتر بود گروه قبلي را ساقط کرده و جاي آن مي نشست که اين روند تا چهار گروه ادامه پيدا کرد. انقلاب چين نيز به عنوان ديگر انقلاب مهم قرون معاصر يک شورش مسلحانه بود که گروهي پس از جنگ هاي ترياک و سرنگوني حکومت، با راهپيمايي هاي عظيم و حمايت شورري آن را به پيروزي رساندند.
يادگار امام با اشاره به اينکه در کشورهاي ديگر چون کوبا و و ويتنام نيز روندهاي مشابه همچون اقدامات چريکي باعث پيروزي انقلاب شد، گفت: در کشورهاي عربي نيز آنچه با عنوان «ثوره» مشهور شده است با معناي انقلاب که ميان ما مصطلح است يکسان نبوده و اگرچه برخي از آنان شبيه انقلاب ما بوده اند اما در ادامه با خشونت هاي شديدي همراه بوده اند.
وي يادآور شد: در انقلاب ما تمام طبقات، اصناف و گروهها، پير و جوان، فقير و غني، دانشجو و روحاني، شيعه و سني، نوجوان و کهنسال همگي يکصدا شدند و حکومتي که ارتش آن تا آخرين روز در ظاهر سقوط نکرده بود و هيچ کدام از پادگانهايش تا شب 22 بهمن با روش مسلحانه تسخير نشده بودند، سرنگون شد و انقلاب پيروز شد. روش هاي مسلحانه نيز که از دهه 40 وجود داشت از 2،3 سال قبل از انقلاب تمام شده بود و هيچ گاه اتکاء امام به اين حرکات نبود، زيرا نوع نگاه امام به انقلاب از جنس «بيداري» بود؛ ايشان تأکيد داشتند که بايد مردم را بيدار و دلهايشان را فتح کنيم، زيرا اگر مردم بخواهند کاري را انجام دهند خودش وارد عمل مي شوند. همانطور که ايشان در مورد کودتاي نوژه مي گويند اگر خلبانان کودتاچي اهداف مورد نظر خود را بمباران مي کردند پاسخ مردم را چگونه مي دادند؟ معناي اين سخن آن بود که ايشان به آنها مي گفتند شما در هيچ جا همدل نداريد؛ اين جمله را فقط کسي مي تواند بگويد که قلب هاي يک کشور را تسخير کرده باشد.
يادگار امام اظهار داشت: جامعه ما يک جامعه چند قوميتي است و داراي اقليت سني و اکثريت شيعه است، اما هيچ گاه تلقي نشد که اين انقلاب متعلق به يک بخش است.
وي با اشاره مجدد به اينکه ساير انقلابات جهان بسيار خشن بوده اند، اين سوال را مطرح کرد که چرا انقلاب ايران خشن نبود؟ و سپس افزود: تا صبح 22 بهمن اثري از حمله مسلحانه و آتش زدن اماکن نبود زيرا اتکاء انقلاب به اسلحه و عامل خارجي نبود. امام به مردم گفت به سربازان ارتش گل بدهيد و از همان هنگام شعار گل در مقابل گلوله به يکي از نمادهاي انقلاب ما تبديل شده و بعدا در موارد متعددي تکرار شد؛ ضمن اينکه سربازان ارتشي که بستگانش در داخل مردم هستند نمي توانست به آنها شليک کند.
سيد حسن خميني با خاطرنشان ساختن اينکه بلافاصله پس از دستور امام سربازان پادگانها را خالي کردند، تصريح کرد: انقلاب ايران يک انقلاب غير خشن است، زيرا ملت ايران ملت خشني نيست و از طرف ديگر انقلاب يک حرکت قبيله اي، بخشي يا متعلق به صنف خاصي نبود که بر اساس ادبيات چپ رايج در آن دوره بخواهد بورژواها را سر جاي خود بنشاند؛ لذا ديديم که کارگران و کارمند ها يا به تعبير گروههاي چپ پرولتاريا و خرده بوژواها دوش در دوش هم بودند.
يادگار امام در پايان سخنان خود تأکيد کرد: اگر بخواهيم دنياي اسلام را از خشونت عاري کنيم بايد بپذيريم که همه مردم همدل و يکپارچه باشند و به گونه اي رفتار کنيم که همه با هم باشند.

 

1717

کد N845362