فیلم/ حملات ارتش و کمیته‌های مردمی به مراکز نظامی سعودی‌ها

سیاسی

بین الملل: ارتش و کمیته های مردمی یمن مراکز و ادوات نظامی سعودی را موشکباران کردند.

فیلم/ حملات ارتش و کمیته‌های مردمی به مراکز نظامی سعودی‌هابین الملل: ارتش و کمیته های مردمی یمن مراکز و ادوات نظامی سعودی را موشکباران کردند.