نام سفیر جدید عربستان در عراق مشخص شد

سیاسی

شبکه العربیه از انتخاب ثامر السبهان به عنوان سفیر عربستان در عراق خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه العربیه از انتخاب ثامر السبهان به عنوان سفیر عربستان در عراق خبر داد.

از سال 1991 تاکنون عربستان در عراق سفیری ندارد.پس از روی کار آمدن حیدر العبادی و در پیش گرفتن سیاست درهای باز، وی کوشیده است که روابط قوی با همه کشورها داشته باشد در دوران نوری المالکی روابط میان عربستان و عراق بسیار تیره بود.رایزنی درباره انتخاب سفیر جدید و مکان سفارت عربستان در عراق از مدتها قبل شروع شد است.