فیلم/ ادامه یورش های سعودی ها به یمن

سیاسی

بین الملل: جنگنده های سعودی همچنان به حملات خود به یمن ادامه می دهند و بر خرابی و ویرانی ها می افزایند.

فیلم/ ادامه یورش های سعودی ها به یمنبین الملل: جنگنده های سعودی همچنان به حملات خود به یمن ادامه می دهند و بر خرابی و ویرانی ها می افزایند.