فیلم/ پایگاه های نظامی عربستان در تیررس موشک های زلزال یمن

سیاسی

بین الملل: پایگاه های نظامی عربستان سعودی در تیررس موشک های زلزال ارتش یمن که تولید این کشور است قرار دارد.

فیلم/ پایگاه های نظامی عربستان در تیررس موشک های زلزال یمنبین الملل: پایگاه های نظامی عربستان سعودی در تیررس موشک های زلزال ارتش یمن که تولید این کشور است قرار دارد.