نوبخت در نشست فرمانداران سراسر کشور:

برای اداره کشور در صورت عدم توافق هم برنامه داریم

سیاسی

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: برای اداره کشور در صورت عدم توافق هم برنامه داریم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در نشست فرمانداران سراسر کشور گفت: سقف قانون بودجه سال 94، 220 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود اما در بررسی واقع بینانه بودجه که از سوی سازمان مدیریت و برنامه انجام شد در سال 94، 199 هزار ملیارد تومان از منابع بودجه قابل استحصال است.

وی ادامه داد: از این میزان 184 هزار میلیارد تومان مصارف غیرقابل اجتناب است که به 2 بخش عمرانی و جاری تقسیم می شود.

وی ادامه داد: امسال 30 هزار میلیارد تومان از منابع غیرقابل اجتناب به بخش عمرانی و مابقی به بخش جاری اختصاص خواهد یافت.

سخنگوی دولت گفت: برنامه ششم را به نتیجه مذاکرات گره نزنید. برای اداره کشور در صورت عدم توافق هم برنامه داریم اما امیدواریم با قدرت منطق جمهوری اسلامی بتوانیم در مذاکرات حقوق ملت را استیفا کرده و حلقه تحریم را بشکنیم.

نوبخت گفت: برای استفاده از منابع آزاد شده در نتیجه لغو تحریم ها نیز برنامه ریزی کرده ایم.