مقیمی در همایش فرمانداران سراسر کشور:

هم دولت و هم دیگران باید در انتخابات بی‌طرف باشند

سیاسی

معاون سیاسی وزیر کشور با بیان اینکه باید فرهنگ رقابت سالم در جامعه گسترش یابد گفت: همه از جمله دولت و دیگران باید در انتخابات بی طرف باشند.

مقیمی در همایش فرمانداران سراسر کشور با بیان اینکه تحت هیچ شرایطی نباید اجازه دهیم از امکانات دولتی و بیت المال له یا علیه کسی استفاده شود تصریح کرد: اگر قرار باشد از بیت المال استفاده شود همه باید استفاده کنند. این موضوع باید مورد توجه مسئولین باشد و ما آن را در جهت حفظ حقوق مردم می دانیم و وزارت کشور در صورت تخلف هیچ اغماضی نخواهد داشت و برخورد قانونی خواهد کرد.

معاون سیاسی وزیر کشور در پایان تاکید کرد: امیدوارم همه مجریان و ناظرین دقت کنند تا قانون رعایت شود و هیچ چیزی جز قانون ملاک قرار نگیرد. همه داوطلبین به طور یکسان نگریسته شوند.