فیلم/عملیات یمنی ها علیه مرکز نظامی سعودی تویلق

سیاسی

بین الملل: ارتش و کمیته های مردمی مراکز نظامی تویلق سعودی ها را هدف قرار دادند.

فیلم/عملیات یمنی ها علیه مرکز نظامی سعودی تویلقبین الملل: ارتش و کمیته های مردمی مراکز نظامی تویلق سعودی ها را هدف قرار دادند.