فیلم/فرار تانک مرکاوا اسرائیل از مقابل دوربین المنار

سیاسی

بین الملل: فرار یک تانک مرکاوا رژیم صهیونیستی از مقابل دوربین شبکه المنار، دستاویزی برای رسانه های این رژیم شد.

فیلم/فرار تانک مرکاوا اسرائیل از مقابل دوربین المناربین الملل: فرار یک تانک مرکاوا رژیم صهیونیستی از مقابل دوربین شبکه المنار، دستاویزی برای رسانه های این رژیم شد.