امیرعبداللهیان در کویت:

ایجاد منطقه حائل و پرواز ممنوع در سوریه تکرار خطاهای قبلی است

سیاسی

معاون عربی و آفریقایی وزیر امور خارجه، با بیان اینکه مشکل سوريه صرفاً راه‌كار سياسي دارد، گفت: سخن از ايجاد منطقه حائل و پرواز ممنوع، تكرار خطاهاي قبلي است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین اميرعبداللهيان در حاشيه نشست وزراي خارجه سازمان همكاري اسلامي در كويت، با اشاره به بحران سوریه و با تأکید بر اینکه مشکل سوريه صرفاً راه‌كار سياسي دارد، اظهار داشت: سخن از ايجاد منطقه حائل و پرواز ممنوع، تكرار خطاهاي قبلي است؛ بدون ترديد، اين افكار كمكي به امنيت و ثبات منطقه نمي‌كند.

وی افزود: براي تحقق راه حل سياسي در سوريه، كنترل مرزهاي همسايگان سوريه و عدم اجازه تردد تروريست‌ها يك ضرورت است.

معاون عربی و آفریقایی وزیر امور خارجه تصریح کرد: اگر خطاي استفاده ابزاري از تروريسم در منطقه از جمله در سوريه، يمن و عراق با فوريت متوقف نشود، اقدام بعدی تروريست ها عليه حاميان امروز خود، امنيت و ثبات منطقه ما را بيش از پيش متاثر خواهد ساخت.

حمله به یمن، یک خطای دیگر در منطقه است

امیرعبداللهیان همچنین با اشاره به تداوم حملات عليه مردم يمن افزود: حمله كشوري عرب عليه يك كشور عرب و حمله كشوري اسلامي عليه مردم بي‌دفاع يك كشور اسلامي داراي تاريخ، تمدن و فرهنگ اسلامي منطقه، اتخاذ یک رويكرد خطاي ديگر در منطقه است.

وی تأکید کرد: بايد اجازه داد كه سازمان ملل با تمركز بر راه حل سياسي و توجه به ضرورت توقف فاجعه انساني در يمن، آينده سياسي يمن را به دست مردم اين كشور و با مشاركت همه گروههاي يمني و از طريق تكميل روند سياسي با روش هاي شناخته شده دمركراتيك محقق سازد.