روحانی مچکریم،45تومن باعزت می گرفتیم؛اسرائیل رو خوشحال کردی؛روزنامه هارو هم که بستی!

فریدون مجلسی در روزنامه شرق نوشت:

کد N838428