بهره برداری از سامانه موشکی «ستاره درخشان» در یمن

سیاسی

بین الملل: سامانه موشکی نیروهای ارتش و کمیته های مقاومت مردمی یمن موسوم به «ستاره درخشان ۱ و ۲» برای واکنش به تجاوز عربستان بهره برداری شد.

بهره برداری از سامانه موشکی «ستاره درخشان» در یمنبین الملل: سامانه موشکی نیروهای ارتش و کمیته های مقاومت مردمی یمن موسوم به «ستاره درخشان ۱ و ۲» برای واکنش به تجاوز عربستان بهره برداری شد.