سخنگوی وزارت امور خارجه:

اقدامات رژیم صهیونیستی برای خاموش کردن صدای ملت فلسطین بیهوده است

سیاسی

مرضیه افخم گفت:دستگیری مستمر و صدور احکام بی پایه برای تداوم حبس نمایندگان منتخب ملت فلسطین رویکرد خشونت آمیز و بیهوده رژیم صهیونیستی برای خاموش کردن صدای حق طلبانه ملت فلسطین است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه افخم سخنگوی وزارت امورخارجه صدور حکم از سوی یک دادگاه صهیونیستی علیه عزیز الدویک رئیس مجلس قانونگذاری فلسطین را ظالمانه و غیر قانونی خواند و آن را محکوم کرد.  

افخم وضعیت هزاران اسیر فلسطینی در زندان های رژیم صهیونیستی را وخیم و بغرنج و در شرایط غیر قابل باوری توصیف نمود. سخنگوی وزارت امور خارجه دستگیری مستمر و صدور احکام بی پایه برای تداوم حبس نمایندگان منتخب ملت فلسطین را رویکرد خشونت آمیز و بیهوده این رژیم برای خاموش کردن صدای حق طلبانه ملت فلسطین دانست.  

سخنگوی وزارت امورخارجه نهادهای پارلمانی و حقوقی و بین الملی را به واکنش جدی در این خصوص و فعالیت موثر و اعمال فشار بمنظور توقف اقدامات رژیم سرکش صهیونیستی در قبال زندانیان دربند فلسطینی فرا خواند.