مودی‌، سیاستمداری که از قدرت عکس و رسانه بخوبی آگاه است

کد N836336