فیلم/نبرد مقاومت لبنان با تکفیری ها در السلسه الشرقیه

سیاسی

بین الملل: نیروهای مقاومت لبنان در حال نبرد با تروریست های تکفیری در منطقه السلسله الشرقیه هستند.

فیلم/نبرد مقاومت لبنان با تکفیری ها در السلسه الشرقیهبین الملل: نیروهای مقاومت لبنان در حال نبرد با تروریست های تکفیری در منطقه السلسله الشرقیه هستند.