دبیران و ناظران هیات رئیسه مجلس انتخاب شدند

شش عضو دیگر هیات رئیسه مجلس با رای نمایندگان انتخاب شدند.

به گزارش خبرآنلاین دبیران هیات رئیسه مجلس به شرح زیر انتخاب شدند.

محمدحسین فرهنگی

ضرغام صادقی

مهرداد بذرپاش

منادی سپیدان

احمدرضا دستغیب

محمد دهقان

 

 

نمایندگان همچنین سه عضو ناظر هیات رئیسه را به ترتیب زیر انتخاب کردند:

مصری، شریف حسینی و آشوری. این سه نماینده، سال قبل نیز همین سمت را داشتند.

 

1717

 

کد N835909