چرا عربستان در جنگ موفق نخواهد بود؟/محسن رضایی: همه آن ها در اروپا ویلا دارند

محسن رضایی در یک برنامه تلویزیونی دلایل خود را از عدم موفقیت عربستان در رویارویی نظامی توضیح داد.

چرا عربستان در جنگ موفق نخواهد بود؟/محسن رضایی: همه آن ها در اروپا ویلا دارندمحسن رضایی در یک برنامه تلویزیونی دلایل خود را از عدم موفقیت عربستان در رویارویی نظامی توضیح داد.

 

 

 

2929

 

کد N833759