فیلم/ تظاهرات ضد خشونت مردم آمریکا

سیاسی

بیگناه شناخته شدن افسر پلیس اوهایو که متهم به قتل دو سیاه پوست بود بار دیگر موجب برگزاری تظاهرات های اعتراض آمیز علیه سیستم قضایی آمریکا شد.

فیلم/ تظاهرات ضد خشونت مردم آمریکابیگناه شناخته شدن افسر پلیس اوهایو که متهم به قتل دو سیاه پوست بود بار دیگر موجب برگزاری تظاهرات های اعتراض آمیز علیه سیستم قضایی آمریکا شد.