تجمعی که مجوزش لغو شده بود، برگزار شد/حضور معاون مطبوعاتی دولت احمدی نژاد

کد N832848