فیلم/ سرکوب تظاهرات ضد دولتی در شیلی

سیاسی

مردم شیلی برای چندمین روز متوالی اقدام به برگزاری تظاهرات ضد دولتی در این کشور کردند که اعتراضات آنها با سرکوب گسترده از سوی پلیس مواجه شد.

فیلم/ سرکوب تظاهرات ضد دولتی در شیلیمردم شیلی برای چندمین روز متوالی اقدام به برگزاری تظاهرات ضد دولتی در این کشور کردند که اعتراضات آنها با سرکوب گسترده از سوی پلیس مواجه شد.