تصاویری از حملۀ انتحاری به مسجد شیعیان عربستان

کد N831479