فیلم/ تشدید حملات عربستان سعودی به یمن

سیاسی

بین الملل: عربستان سعودی حملات وحشیانه خود را به مناطق مختلف یمن شدت بخشیده است.

فیلم/ تشدید حملات عربستان سعودی به یمنبین الملل: عربستان سعودی حملات وحشیانه خود را به مناطق مختلف یمن شدت بخشیده است.