فیلم/ برتری ارتش سوریه در نبرد با تروریست ها در جرود عرسال

سیاسی

بین الملل: نیروهای ارتش سوریه در نبرد با تروریست ها در جرود عرسال کنترل گذرگاه این منطقه را در اختیار دارند.

فیلم/ برتری ارتش سوریه در نبرد با تروریست ها در جرود عرسالبین الملل: نیروهای ارتش سوریه در نبرد با تروریست ها در جرود عرسال کنترل گذرگاه این منطقه را در اختیار دارند.