فیلم/ بمباران استان‌های مختلف در یمن

سیاسی

بین الملل: جنگنده های آل سعود از روز گذشته تاکنون استان های مختلف یمن را آماج حملات وحشیانه خود قرار دادند.

فیلم/ بمباران استان‌های مختلف در یمنبین الملل: جنگنده های آل سعود از روز گذشته تاکنون استان های مختلف یمن را آماج حملات وحشیانه خود قرار دادند.