فیلم/ فرود پر دردسر هواپیماهای مسافری در هوای توفانی

سیاسی

بین الملل: هواپیماهای مسافری به دلیل نوع ساخت از جمله هواپیماهای سنگین وزن هستند اما با این وجود در شرایط توفانی در زمان فرود با مشکلات زیادی مواجه می شوند.

فیلم/ فرود پر دردسر هواپیماهای مسافری در هوای توفانیبین الملل: هواپیماهای مسافری به دلیل نوع ساخت از جمله هواپیماهای سنگین وزن هستند اما با این وجود در شرایط توفانی در زمان فرود با مشکلات زیادی مواجه می شوند.