فیلم/ تظاهرات ضد دولتی در گواتمالا

سیاسی

بین الملل: هزاران نفر از مردم گواتمالا با برگزاری تظاهرات ضد دولتی خواستار انجام اصلاحات سیاسی در این کشور شدند.

فیلم/ تظاهرات ضد دولتی در گواتمالابین الملل: هزاران نفر از مردم گواتمالا با برگزاری تظاهرات ضد دولتی خواستار انجام اصلاحات سیاسی در این کشور شدند.