فیلم/ آوارگی ساکنان الرمادی در پی حملات داعش

سیاسی

بین الملل: بسیاری از ساکنان شهر الرمادی عراق در پی حملات گروه تروریستی داعش در حال مهاجرت از این شهر هستند.

فیلم/ آوارگی ساکنان الرمادی در پی حملات داعشبین الملل: بسیاری از ساکنان شهر الرمادی عراق در پی حملات گروه تروریستی داعش در حال مهاجرت از این شهر هستند.