اشغال یکی از تاسیسات گازی سوریه به دست داعش

کد N826025