فیلم/عملیات ارتش سوریه در ادلب

سیاسی

بین الملل: ارتش سوریه به عملیات نظامی در ادلب علیه گروههای مسلح ادامه می دهد.

فیلم/عملیات ارتش سوریه در ادلببین الملل: ارتش سوریه به عملیات نظامی در ادلب علیه گروههای مسلح ادامه می دهد.