فیلم/ خطر نابودی شهر تاریخی تدمر توسط داعش

سیاسی

بین الملل: شهر تاریخی تدمر (پالمیرا) در سوریه که قدمتی دو هزار ساله دارد در معرض سقوط توسط داعش و تخریب آثار باستانی آن قرار دارد.

فیلم/ خطر نابودی شهر تاریخی تدمر توسط داعشبین الملل: شهر تاریخی تدمر (پالمیرا) در سوریه که قدمتی دو هزار ساله دارد در معرض سقوط توسط داعش و تخریب آثار باستانی آن قرار دارد.