فیلم/ آزمایش جدیدترین تانک روسی

سیاسی

ارتش روسیه روز گذشته جدیدترین تانک خود را که جزو مجموعه تانک های تی 80 طبقه بندی می شوند را آزمایش کرد.

فیلم/ آزمایش جدیدترین تانک روسیارتش روسیه روز گذشته جدیدترین تانک خود را که جزو مجموعه تانک های تی 80 طبقه بندی می شوند را آزمایش کرد.