فیلم/ یورش صهیونیست ها به تظاهرات فلسطینی ها در روز نکبت

سیاسی

بین الملل: صهیونیست ها در سالروز اشغال فلسطین (روز نکبت) به تظاهرات شهروندان فلسطینی یورش بردند.

فیلم/ یورش صهیونیست ها به تظاهرات فلسطینی ها در روز نکبتبین الملل: صهیونیست ها در سالروز اشغال فلسطین (روز نکبت) به تظاهرات شهروندان فلسطینی یورش بردند.